Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

Ден на толерантността.

Продължи обновяването на материалната база на училището по проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес".

Заедно след ваканцията